Library

EARLY CHRISTIAN MARTYRS AND RELICS AND THEIR VENERATION IN EAST AND WEST

CONTENTS

Lucrezia Spera. DISTRIBUTION AND MONUMENTAL TYPOLOGIES OF THE SANCTUARIES IN THE SUBURBS OF ROME IN LATE ANTIQUITY AND IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD

Лукреция Спера. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ НА ПАМЕТНИЦИТЕ - МАРТИРИУМИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА РИМ ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И РАННОТОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Yoram Tsafrir. ON THE LOCATION OF RELICS IN THE CHURCHES OF PALESTINE AND ARABIA IN THE EARLY BYZANTINE PERIOD

Шрам Цафрир. ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА РЕЛИКВИТЕ В ЦЪРКВИТЕ НА ПАЛЕСТИНА И АРАБИЯ ПРЕЗ РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА

TodorEnchev. THE BELIEF IN MARTYRS AND RELICS IN THE LIGHT OF CHURCH CANONS

Тодор Енчев. ВЯРАТА В МЪЧЕНИЦИ И РЕЛИКВИ В СВЕТЛИНАТА НА ЦЪРКОВНИТЕ КАНОНИ

Renate Pillinger. MÄRTYRER UND RELIQUIENKULT IN EPHESOS

Andrzej B. Biernacki. NOVAE IN THE 5TH AND 6TH C. AD IN THE LIGHT OF THE ARCHEOLOGICAL DATA: A CITY OF PILGRIMS

Анджей Биернацки. ГРАД НА ПОКЛОННИЦИ: HÖBE ПРЕЗ V И VI В. В СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ДАННИ

Anka Gorgievska. THE CULT OF THE MARTYRS AT HERACLEA LYNCESTIS

Аница Георгиевски. КУЛТЪТ КЪМ МЪЧЕНИЦИТЕ В ХЕРАКЛЕЯ ЛИНКЕСТИС

Elena Kienina. THE SAINT MARTYRS OF CHERSONESOS ACCORDING TO WRITTEN SOURCES AND ARCHAEOLOGICAL DATA

Елена Кленина. СВЕТИТЕ МЪЧЕНИЦИ НА ХЕРСОНЕС СПОРЕД ПИСМЕНИ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ

Danilo Mazzoleni. LES INSCRIPTIONS DES MARTYRS DES ORIGINES CHRÉTIENNES AU Vile SIÈCLE Даншо Мазодени. надписи на мъченици от християнски ИЗТОЧНИЦИ ОТ VII в.

Stéphane Boyadjiev. L'ARCHITECTURE DU MAUSOLÉE DE LOZENETZ ET SA CORRÉLATION AVEC CEUX DE LA MŒSIE ET LA THRACE

Стефан Бояджиев. АРХИТЕКТУРАТА НА МАВЗОЛЕЯ В СОФИЙСКИЯ KB. ЛОЗЕНЕЦ И СЪОТНОШЕНИЯТА МУ С ТЕЗИ В МИЗИЯ И ТРАКИЯ

Stela Doncheva. EARLY CHRISTIAN MARTYRIA IN BULGARIA AND ITS CONNECTION TO THE EASTERN RELIGEOUS PRACTICE

Стела Дончева. РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ МАРТИРИИ В БЪЛГАРИЯ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИЗТОЧНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ПРАКТИКИ

Carolyn S. Snively. A TYPE OF UNDERGROUND CULT PLACE FROM LATE ANTIQUITY: HOW DID IT FUNCTION

Каролин С. Снайвли. ЕДИН ТИП ПОДЗЕМНО КУЛТОВО МЯСТО ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ: КАКВО Е СЪХРАНЯВАЛО И КАК Е ФУНКЦИОНИРАЛО?

Gordana Milosevic. LATE ROMAN MARTYRIUM AND BASILICA AT THE NECROPOLIS IN NIS (NAISSUS)

Гордана Милошевич. КЪСНОАНТИЧЕН МАРТИРИУМ И БАЗИЛИКА В НЕКРОПОЛА НА НИШ (НАИСУС)

Irina Adriana Achim. LA BASILIQUE À CRYPTE D'HISTRIA.

NOUVELLES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES

Ирина Achim. БАЗИЛИКА С КРИПТА ОТ ИСТРИЯ. НОВИ АРХЕОЛОГИЧНИ ДАННИ

Guéorgui Atanassov. LE MARTYRIUM, LA BASILIQUE ET LE CONFECIO AVEC DES RELIQUES DANS LE CASTEL BA SBYZANTIN PRES DU VILLAGE DE GOLECHE, REGION DE SILISTRA (DUROSTORUM)

Георги Атанасов. МАРТИРИУМЪТ, базиликата и конфесиото С мощи В РАННОВИЗАНТИЙСКИЯ КАСТЕЛ ДО С. ГОЛЕШ, СИЛИСТРЕНСКО

Alexander Minchev. EARLY CHRISTIAN DOUBLE CRYPT WITH RELIQUARIES AT KHAN KRUM STREET IN VARNA (ANCIENT ODESSOS)

Александър Минчев. РАННОХРИСТИЯНСКА двойна КРИПТА С РЕЛИКВИАРИИ ОТ УЛ. ХАН КРУМ ВЪВ ВАРНА (АНТИЧНИЯ ОДЕСОС)

Aristotle MentlOS. THE BEMA AND ALTAR CRYPT OF THE CHURCH OF ST. DEMETRIUS

Аристотелес Менцос. БЕМАТА О ОЛТАРАНАТА КРИПТА НА ЦЪРКВАТА СВ. ДИМИТЪР

Zhivko Aladjov, Tsonja Drazheva, Dimcho Momchilov. THE MARTYRIUM OE "MARKELI" FORTRESS BY KARNOBAT

Живко Аладжов, ЦоняДражева, Димчо Момчилов. МАРТИРИУМ В КРЕПОСТТА МАРКЕЛИ КРАЙ КАРНОБАТ

Evgeniy Turovskiy. A NEWLY - FOUND EARLY CHRISTIAN VAULT OF THE CHERSONESUS NECROPOLIS NEXT TO THE QUARANTINE BAY

Евгений Туровский. НОВООТКРИТА РАННОХРИСТИЯНСКА ГРОБНИЦА В НЕКРОПОЛА НА ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИ КРАЙ КАРАНТИННАТА БУХТА

Pavel Georgier. ODESSOS - THEODORIADA. A CENTRE OF MONOPHISITISM DURING THE 6TH CENTURY (THE D J AN AVARA CHURCH AND ITS SYRO-MESOPOTHAMIAN FEATURES)

Павел Георгиев. ОДЕСОС - ТЕОДОРИАДА. МОНОФИЗИТСКИ ЦЕНТЪР ОТ VI В. (ЦЪРКВАТА "ДЖАНАВАРА" И НЕЙНИТЕ СИРО-МЕСОПОТАМСКИ ЧЕРТИ)

Nikolaj Markov. COUVERCLE D'UN RELIQUAIRE DE RATIARIA

Николай Марков. КАПАК НА РЕЛИКВиАРИЙ ОТ РАЦИАРИЯ

Alexandra Dimitrova-Milceva. EIN RELIQUIAR AUS DEM GEBIET VON NICOPOLIS AD NESTUM (SÜDWESTBULGARIEN)

Александра Милчева. РЕЛИКВИАРИЙ ОТ РАЙОНА НА НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ (ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ)

Galena Radoslavova. AN EARLY CHRISTIAN RELIQUARY FROM ABRITUS

Галена Радославова. РАННОХРИСТИЯНСКИ РЕЛИКВАРИЙ ОТ АБРИТУС

Kiril Trajkovski. THE CULT RELICS IN THE VALLEY OF BREGALNICA RIVER

Кирил Трайковски. култът към реликвите В ДОЛИНАТА НА Р. БРЕГАЛНИЦА

Vera Zalesskaya. ICÔNE AVEC FIGURE DU CHRIST EMMANUEL ET DES CRYPTOGRAMMES

Вера Залесная. ИКОНКА С ФИГУРА НА ХРИСТОС СПАСИТЕЛ И КРИПТОГРАМИ


  • 343 страници
  • Формат 16/70/100
  • © Регионален Исторически музей-Варна, 2006