Новини

Регионален исторически музей – Варна, обявява конкурс за професор

20 април 2011

„Регионален исторически музей – Варна, обявява конкурс за професор по 05.03.12 археология , научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2 история и археология – един, за нуждите на Научното звено, отдел „Археология”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки и документи в Дирекцията на РИМ, Варна, бул. „Мария Луиза” № 41, тел. 68 10 12