Библиотека

TERRA ANTIQUA BALCANICA ET MEDITERRANEA

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

 

Александър Минчев на 60 години

The 60th anniversary of Alexander Minchev

Дилен Дилов. Каменни „скиптри-чукалки" от късната бронзовата епоха, намерени в долината на река Бели Лом

Dilen Dilov. Stone „Scepters-Pestles" of the Late Bronze Age in the Valley of Beli Lorn River

Костадин Рабаджиев. Залмоксис, гетите и безсмъртието

Kostadin Rabadjiev. Zalmoxis, the Getae and Immortality

Тотко Стоянов. Ритонът с протоме на бик от боровското съкровище

Totko Stoyanov. The Rhyton with Bull Protome from the Borovo Treasure

Nikola Theodossiev. The Thracian Tholos Tomb at Eriklice Reconsidered

Никола Теодосиев. Нов анализ на тракийската куполна гробница при Ерикличе

Monica M. Jackson. Early Hellenistic Earrings from a Regional Black Sea Workshop

Моника М. Джаксьн. Ранноелинистически обеци от местна работилница в района на Черно море

Иван Маразов. Златни пластини във форма на едикула от „Колекция Васил Божков

Ivan Marazov. Gold Plates in the Shape of Aedicula from „Vassil Bozhkov Collection

Атанас Орачев. Проучвания върху историята и археологията на Левия Понт 3: Земетресения и последици по добруджанското

крайбрежие през III—IV век (предварителни наблюдения)

Atanas Orachev. Studies on the History and Archaeology of the Left Pontus 3: Earthquakes and Quake Consequences on the Territory of Dobrudzha Coastal Area in3rd-4th Century AD (Preliminary Observations)

Диляна Ботева. Посветителни релефи на тракийския конник с изображение на (коленичил) бик, нападнат от лъв

Dilyana Boteva. Votive Reliefs of the Thracian Horseman with Representation of a (Knelling) Bull Attacked by a Lion

Manfred Oppermann. Der Hekatekult im Ostbalkanraum

Манфред Оперман. Култът към Хеката в източнобалканския регион

John J. Herrmann, Jr. Athena Votes for Orestes

ДжонДж. Херман Младши. Атина гласува за Орест

Temur Todua, Alexander Noneshvili. Roman Phalerae from Colchis

Темур Тодуа, Александър Нонешвили. Римската phalerae от Колхида

Христо Кузов, Васил Тенекеджиев, Олег Александров. Саркофази от римския некропол на Одесос

Hristo Kuzov, Vasil Tenekedzhiev, OlegAleksandrov. Sarcophagi in the Roman Necropolis of Odessos

Liana Ota. Tombes aux résidus de l'incinération déposés dans un caisson enMésie Inférieure

Лиана Оца. Гробове с останки от кремация, поставени в ковчег, намерени в Долна Мизия

Vane Sekulov. Burial Customs of the Gushterova Chukarka Necropolis of Roman Imperial Period

Ване П. Секулое. Погребалният обряд в некропол на Гущерова чукарка (I-III в.)

Jan Bouzek. A Fragment of a Late Roman Puteal or Table with the Story of Infant Achilles

Ян Боузек. Фрагмент от късноримски путеал или маса с историята на малкия Ахил

Павлина Владкова. Печати за украса на керамични изделия от производствения център при Павликени (провинция Долна Мизия

Pavlina Vladkova. Stempel für Verzierung von keramikerzeugnissen aus dem herstellungszentrum bei Pavlikeni (provinz Niedermösien)

Ulla Lund Hansen. Südosteuropäische glasgefaße aus Südskandinavien

Ула Лунд Хансен. Югоизточноевропейски стъклени съдове от Южна Скандинавия

Николай Марков. Късноантична апликация за дреха, намерена край Варна

Nikolay Markov. Applique d'habit de l'antiquité récente trouvée dans la région de Varna

Георги Атанасов. Бележки и допълнения към църковната организация в Скития и Втора Мизия през IV-VI в.

GeorgiAtanasov. Notes and Codicils to the Ecclesiastical Structure of Scythia andMoesia Secunda during 4th-6th Century AD

Yuri Pyatnitsky. Admirations in Pen and Brash: Russian Sources on Istanbul and the Monuments of the Hippodrome

Юрий Пятницкий. Възхита, въплътена с перо и четка: руски извори за Истанбул и паметниците на хиподрума

Yuri Stoyanov. Archaeology Versus Written Sources: the Case of the Persian Conquest of Jerusalem in 614

Юри Стоянов. Археологически проучвания и писмени източници за сасанидското превземане на Йерусалим през 614 година

Ива Досева. Релефите от Осеново. За възможната употреба на лъжички за причастие през V-VI в.

Iva Dosev. The Reliefs from Osenovo: on the Possible Use of a Communion Spoon in the 5th-6th Centuries

Павел Георгиев. „Аспаруховият вал" и неговата връзка с Одесос-Варна

Pavel Georgier. „The Rampart of Asparoukh" and its Connection to Odessos -Varna

Валентин Плетнъов. За Одесос и района в края на VI - началото на VII в.

Valentin Pletnyov. About Odessos and its Agjoining Region ad the End

of the 6th-7th Centuries

Камен Станев. Една хипотеза за съдбата на северите след похода на Никифор I през 811 година

Kamen Stanev. A Hypothesis about the Fate of Severi Tribe after the Campaign of Nicephoros I in 811

Валери Йотов. Археологически приноси към историята на Варна през средновековието (3). Ранносредновековна керамика (края на IX-X в.) от средновековния пласт над римските терми

Valeri Yotov. Archaeological Contributions to the History of Varna during the Middle Ages (3). Early Medieval Ceramics (end of 9th-10th Centuries) from the Medieval Layer above the Roman Thermal Baths

Ваня Павлова. Колан от XIV в., открит до с. Кичево, Варненско

Vanya Pavlova. A 14th Century Belt Discovered near the Village of Kichevo, Varna Region

Иван Чокоев. Метализиран текстил от представителен средновековен пояс (IV 5050, РИМ-Варна)

Ivan Chokoev. Textile with Metal Threads from the Mediaeval Luxury Belt (Inv. no IV 5050, Varna Museum of Archaeology)

Съкращения / Abbreviations

Authors and Addresses

  • 507 страници
  • Формат 16/70/100
  • © Регионален исторически музей-Варна, 2011
  • Издателство „ОНГЪЛ”, Варна 2011